STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.
Hoewel The God Shot er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt The God Shot zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.

De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen van The God Shot. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. The God Shot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan The God Shot werden doorgegeven.

The God Shot stelt alles in het werk om bestelde goederen en/of diensten binnen de afgesproken termijn te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het voorvallen dat van deze leveringstermijn moet worden afgeweken door redenen waar The God Shot geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan The God Shot niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering.

Bij de bestelling van goederen ligt het risico voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het transport uitsluitend bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De eigendom van bestelde goederen gaat slechts over op de klant van zodra het volledige factuurbedrag werd betaald. De klant dient de goederen te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. The God Shot is niet aansprakelijk voor schade aan de klant of aan derden die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van geleverde goederen.

De klant heeft recht op de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. De termijn gaat in op de dag na de levering van het goed of het afsluiten van het (diensten)contract. Een keukenapparaat mag niet getest worden omdat dit gebruik sporen nalaat. De klant zal aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de karakteristieken vast te stellen en de goede werking van de goederen na te gaan. Als de klant gebruikmaakt van het herroepingsrecht, moet de klant de ontvangen goederen zo snel mogelijk en uiterlijk 14 dagen nadat de klant de verkoper op de hoogte hebt gebracht van zijn/haar beslissing om van de aankoop af te zien, terugsturen. De klant betaalt de kosten voor het retourneren van de goederen, tenzij anders vermeld. In sommige gevallen kan men zich niet beroepen op het herroepingsrecht: een bestelling van goederen op maat, bestellen van verzegelde goederen om gezondheids- of hygiëneredenen die na levering ontzegeld zijn, de reservatie van een training, indien deze niet afgezegd wordt 48h voor de aanvang. Wanneer één van de partijen evenwel haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen.

Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bepaald. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldag, zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een intrest bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en een schadevergoeding van 10% (dit laatste met een minimum van 40 euro). The God Shot behoudt zich in dat geval tevens het recht voor alle lopende leveringen op te schorten tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en schadevergoeding, onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal. Eventuele andere openstaande factuurbedragen worden onmiddellijk en integraal opeisbaar.

The God Shot behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Op geen enkele manier kan een bestelling van goederen en/of diensten beschouwd worden als een overdracht van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Een bestelling geeft de klant op geen enkele manier het recht de naam of het logo te gebruiken voor om het even welke doeleinden, tenzij dit op voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk door The God Shot werd toegestaan.

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel worden gebracht.