Retourbeleid

De klant heeft recht op de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. De termijn gaat in op de dag na de levering van het goed of het afsluiten van het dienstencontract. 

Een keukenapparaat mag niet getest worden omdat dit sporen van gebruik nalaat. De klant zal aansprakelijk gesteld worden voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de karakteristieken vast te stellen en de goede werking van de goederen na te gaan. 

Als de klant gebruikmaakt van het herroepingsrecht, moet de klant de ontvangen goederen zo snel mogelijk en uiterlijk 14 dagen nadat de klant de verkoper op de hoogte hebt gebracht van zijn/haar beslissing om van de aankoop af te zien, terugsturen. 

De klant betaalt de kosten voor het retourneren van de goederen, tenzij anders vermeld. 

In sommige gevallen kan men zich niet beroepen op het herroepingsrecht: een bestelling van goederen op maat, bestellen van verzegelde goederen om gezondheids- of hygiëneredenen die na levering ontzegeld zijn, de reservatie van een training, indien deze niet afgezegd wordt 48h voor de aanvang. 

Wanneer één van de partijen evenwel haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen.