Privacybeleid

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).


Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door The God Shot – BE-VERSED BV, Reyderstraat 41, 3511 Hasselt, 0768.786.861. The God Shot wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat The God Shot instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot The God Shot:

 • The God Shot
  BE-VERSED BV
  Reyderstraat 41, 3511 Hasselt
  ondernemingsnummer / EORI: BE0768786861


Functionaris voor Gegevensbescherming:

Tel: 0486/21.70.86
info@thegodshot.be


Doeleinden van de verwerking

Wanneer u een bestelling plaatst, zich inschrijft voor een tasting of les, netwerkevenement, een klantenprofiel aanvraagt, of op een ander manier een overeenkomst afsluit met The God Shot, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst, en om tegemoet te komen aan onze wettelijk voorziene boekhoudkundige verplichtingen.Vanuit ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen gebruiken wij uw contactgegevens ook om u relevante informatie te bezorgen over het aanbod van The God Shot.


Doorgifte van gegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen zoals commerciële partners, tenzij u daar uw toestemming voor geeft. The God Shot maakt wel gebruik van externe partijen om haar werking op een efficiënte manier te organiseren, zoals softwareleveranciers, maar garandeert in dat geval dat deze partijen uw gegevens enkel binnen die context mogen gebruiken, en dat zij de passende maatregelen nemen om uw gegevens op een veilige manier te verwerken.


Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft.

De gegevens die wij verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst houden wij na beëindiging van de overeenkomst bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele contractuele vorderingen (5 – 10 jaar).


Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heeft u de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;
 • Recht op verbetering: u heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien u het recht op verbetering uitoefent, heeft u eveneens het recht aan ons te vragen uw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG (de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw gegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om het gebruik van uw gegevens te beperken – u heeft de gegevens nodig voor het onderbouwen van eenrechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen);
 • Recht op gegevensverwijdering: u heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht de gegevens die wij over u verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan info@thegodshot.be.

Met betrekking tot de gegevens die wij gebruiken om u relevante informatie te bezorgen over het aanbod van The God Shot, beschikt u over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met:

Recht op bezwaar: u kan ten allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking via onze uitschrijflink onderaan e-mails of via info@thegodshot.be. The God Shot zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, maar in afwachting heeft u eveneens het recht een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen tot uw verzoek is ingewilligd.


Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).